Fr. R. Kreicvalda Piemineklis Un Parks Tamulas Ezera Krastâ

Võru, Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võru, Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Fr. R. Kreicvalda Piemineklis Un Parks Tamulas Ezera Krastâ / Apraksts

Piemineklis kâdreizèjam Veru pilsètas ârstam un rakstniekam dr. FR. R. Kreicvaldam atrodas skaistâ parkâ pie Tamulas ezera. Pieminekïa autors ir tçlnieks Amanduss Adamsons. Bronzas lèjums (tèls, bareljefi un burti) izgatavots Itâlijâ. Piemineklis tika atklâts 1926. gada 29. augustâ. 1988. gadâ piemineklis ieguva granîta pamatni.
Parka izveides precîzs laiks nav zinâms, taèu tiek lçsts, ka galveno koku - bèrzu un liepu - vecums ir vairâk nekâ simts gadi. No skujkokiem parkâ sastopamas egles un îves. Tamulas parka daïu ezera pusç ietver kokveida karagânas dzîvžogs. Tamulas ezeram ir ovâla forma austrumu - rietumu virzienâ un tâ vidçjais dziïums ir 4,2 m, visdziïâkâ ezera vieta ir uz ziemeïaustrumiem no centrâlâs daïas (7,5 m). Ezera platîba ir 231 ha. Ezera pilsètas puses krastâ pie parka atrodas peldètava.

Fr. R. Kreicvalda Piemineklis Un Parks Tamulas Ezera Krastâ / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Fr. R. Kreicvalda Piemineklis Un Parks Tamulas Ezera Krastâ", apmeklēja arī