Hinni Kanjons

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Hinni Kanjons / Apraksts

Hinni kanjons, vienîgais šâda veida objekts Igaunijâ, atrodas Kahrilas ezera tuvumâ Hânjas Dabas parka îpaši aizsargâjamajâ joslâ. Kanjons ir 15-20m dziïa un 300m gara devona smilšakmenî izveidojusies grava, pa kuru plûst Enni strauts.
Pirmos 50 metrus augštecç kanjona platums ir 6-10 metri, pçc tam kanjons sašaurinâs lîdz 3m platumam. Vietâm ir grûti izspraukties starp ûdeni un smilšakmens sienu. Gravas nogâzçs turpat 200 metru garumâ 5-6 metrus augstâs vertikâlâs sienâs atsedzas slâòains smilšakmens baltâ krâsâ vai vairâkos dzeltenîgos toòos. Daudziem rûsas brûniem smilšakmens slâòiem krâsu ir devusi dzelzs oksidçšanâs ap kvarca graudiòiem. Kanjona dibenâ redzamas vairâkas ûdens izgrauztas teknes un maza avota ala. No kokiem šeit aug bçrzi, egles, apses, kïavas. Laiku pa laikam kanjonâ ieklîst kâda klaiòojoša lapsa, stirna vai zaíis. Starp kokiem aktîvi darbojas grauzçji.
Pastaigâjoties kanjonâ atcerieties: nebojâjiet smilšakmens atsegumus, nemetiet atkritumus zemç un kuriniet ugunskurus tikai tam paredzçtâ vietâ.

Hinni Kanjons / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Hinni Kanjons", apmeklēja arī