Hino Ezera Ainavu Liegums

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Hino Ezera Ainavu Liegums / Apraksts

Hino ezera ainavu liegums atrodas Misso pagastâ, apmçram 2 km uz dienvidiem no Misso. Lieguma galvenais uzdevums ir putnu aizsardzîba, bet ne mazâk svarîga ir arî ezera kâ skaista dabas objekta aizsardzîba. Hino ezeram (platîba ap 200 ha, dziïums lîdz 10,4 m) ir robaina krasta lînija un dažâds reljefs, tajâ ir visvairâk salu (8) un tras ir lielâkais Hânjas augstienes ezers. Ezera pašreizçjais ûdens režîms ir radies cilvçku darbîbas rezultâtâ.
Hino ezerâ ir bagâtîga putnu valsts. Kopâ liegumâ reìistrçtas 40 putnu sugas, no kurâm 15 ir saistîtas dzîvesvietu ûdenî un krastâ. Retâkâ ir melnkakla gârgale (Gavia arctica). Viens no desmit Igaunijâ ligzdojošajiem pâriem dzîvo tieši Hino ezerâ. Melnkakla gârgale ir otrâs kategorijas aizsargâjamâ suga un tâ ir ierakstîta Igaunijas Sarkanâs grâmatas îpaši apdraudçto sugu sarakstâ. Ezera zivju fauna ir bagâta sugâm.

Hino Ezera Ainavu Liegums / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Hino Ezera Ainavu Liegums", apmeklēja arī