Luhaso Purva Ainavu Liegums

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Luhaso Purva Ainavu Liegums / Apraksts

Luhaso ainavu liegums atrodas Reuges pagastâ pie Pçrïupîtes un Latvijas robežas. Purvu ieguva îpašu aizsardzîbu 1981. gadâ kâ Dienvidigaunijâ lielâkais un cilvçku darbîbas gandrîz neskarts purvu masîvs. Lieguma platîba ir aptuveni 800 hektâru. Luhaso purvs ir izveidojies vietâ, kura kâdreiz atradies ezers ar caurteci. Šâdu purvu Igaunijâ ir maz. Var uzskatît, ka kâdreiz caur purva vidusdaïâ un austrumos bijušo ezeru cauri tecçjušâs Pçrïupîtes gultni purva masîvs ir iespiedis purva austrumu malâ. Purva augu segas sastâvs norâda uz ûdens aktîvu kustîbu kûdras iekšienç vçl šodien. Purvs tiek saglabâts kâ reìionam raksturîgo ezera vietâ radušos purvu piemçrs.

Interesantas ir purvâ atrodamâs 15 minerâlâs zemes salas, kuru augstums parasti ir mazâks par 1m un to augsne ir smilšaina. Purvâ ir arî trîs akaèi ar nabadzîgu floru: Mustjerves ezers (6,9 ha), Tiksijerves ezers (1,3 ha) un Piksijerves ezers (0,3 ha). Ejot pa Luhaso mâcîbu taku, iespçjams šíçršos dažâdus augstos purvus, pârejas un zemos purvus. Par pârgâjienu taku ir izdots iepazîstinošs buklets.

Luhaso Purva Ainavu Liegums / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām