Marijas Heibergas (marie Heiberg) Piemineklis Urvastes Baznîcas Parkâ

Võrumaa

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Marijas Heibergas (marie Heiberg) Piemineklis Urvastes Baznîcas Parkâ / Apraksts

Dzejnieces Marijas Heibergas (1890.-1942.) dzimtâs mâjas atrodas netâlu no Uhtjerves ezera kâdreizçjâ Sîmu viensètâ. Marija Heiberga uzauga nabadzîgâ ìimenè. Viòa mâcîjâs Urvastes pagastskolâ un Sangastes draudzes skolâ, pçc tam veltîja dzîvi radošajai darbîbai.
Uzmanîbu pievèrsa Heibergas pirmais dzejoïu krâjums "Raižu bèrna dziesmas" (1906). Vçl viòa ir izdevusi dzejoïu krâjumu "Dzeja" (1913.), stâstu "Dzîves pavasaris" (1910.) un îsprozas krâjumu "Pirms pastarâs dienas" (1914.).
Turpat 20 gadi no dzejnieces mûža aizritçja Tallinas nervu slimnîcâ. Marija Heiberga nomira 1942. gada 15. februârî un ir apglabâta Tallinas Lîvas kapos. Dzejnieces 100. dzimšanas dienâ 1990. gadâ pie Urvastes baznîcas tika uzstâdîts piemineklis - Marijas Heibergas bronzas tèls skulptora Lembita Palutedera izpildîjumâ.

Marijas Heibergas (marie Heiberg) Piemineklis Urvastes Baznîcas Parkâ / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām