Obinitsas Jaunâ

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Obinitsas Jaunâ / Apraksts

1950. gadâ vietèjais mâcîtâjs Fileomons Talomçss (Vileomon Talomees) sâka bûvèt jaunu baznîcu blakus kapiem. Valsts varas pârstâvji piešíîra draudzei vienu hektâru zemes un divas vecas, pamestas èkas. Sâkumâ priesteris strâdâja viens, vèlâk pèc viòa ierosmes un lûguma darbam pievienojâs arî draudzes locekïi. 1951. gadâ tika radîti daudzi traucèkïi, lai kavètu baznîcas bûvi. Baznîcas celtniecîbu neatbalstîja arî Veru apriòía garîdzniecîba, viòi nodarbojâs ar Mèksi baznîcas celtniecîbu. 1952. gada 9. janvârî, neraugoties uz grûtîbâm, tika sâkti baznîcas iekšèjâs apdares darbi. Valgas baznîca piešíîra Obinitsas draudzei Tervas baznîcas mantas (baznîcas zvanu, ikonas, kroòlukturi, sveèturus, altâri, priestera apìçrbu). Daudz (arî bûvmateriâlu) baznîcas celtniecîbai ziedoja vietèjie zemnieki. Atbalstîja arî Igaunijas bîskapija. Obinitsas baznîcas lielâkie svètki ir Tâ Kunga Apskaidrošanâs svètki - 19. augusts.

Obinitsas Jaunâ / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Obinitsas Jaunâ", apmeklēja arī