Ööbikuorg And Rõuge Lakes

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Ööbikuorg And Rõuge Lakes / Apraksts

Pçdçjais ledus laikmets, kas atkâpâs pirms apm. 15000 gadiem, izveidoja Veru apriòía dienvidu daïas ainavu ar daudzajiem ezeriem un gravâm.

10 km garajâ un 52 metrus dziïajâ Reuges senlejâ ir septiòi ezeri:
1. Kahrilas ezerss - vislielâkais ezers, bijušâs upes daïa. Platîba 35,2ha, maksimâlais dziïums 16,4 m, vidçjais dziïums 5,3m.
2. Teugjerves ezers - platîba 4,2 ha, maksimâlais dziïums 17 m, vidçjais dziïums 7,6 m.
3. Ratasjerves ezers - platîba 6,3 ha, maksimâlais dziïums 19 m, vidçjais dziïums 8,6m.
4. Kaussjerves ezers - ezers, kurš strauji kïûst dziïš. Platîba 1,9 ha, maksimâlais dziïums 24,5 m, vidçjais dziïums 8,1 m.
5. Reuges Lielais ezers (Suurjärv) - Igaunijas dziïâkais ezers. Platîba 13,5 ha, maksimâlais dziïums 38 m, vidçjais dziïums 14,6 m.
6. Lînjerves ezers - ezers ar aukstu ûdeni. Platîba 3,5 ha, maksimâlais dziïums 11,5 m, vidçjais dziïums 5,2 m.
7. Valgjerves ezers - ezers ar siltu ûdeni. Platîba 3,9 ha, maksimâlais dziïums 12,6 m, vidçjais dziïums 4,9 m.

Ezerus savieno Reuges jeb Ajo upe, kas sâkas Tindi gravâ un ietek Vehandu (Võhandu) upç. No Reuges senlejas atzarojas sânu gravas - Tindi grava, Kilmas grava, Mehkas grava, Lakstîgalu grava, Tinopçtri grava, Hinni grava, Sikaso grava un Jerveotsas grava.
Slavenâkâ no tâm ir senâ pilskalna ziemeïu pusç izvietotâ 300 m garâ un 12-15 m dziïâ Lakstîgalu grava. Pavasaros, ievu ziedçšanas laikâ grava ir pilna ar lakstîgalu dziesmâm - no tâ cçlies arî gravas nosaukums.

Ööbikuorg And Rõuge Lakes / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Ööbikuorg And Rõuge Lakes", apmeklēja arī