Pèterupes Ainavu Liegums

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Pèterupes Ainavu Liegums / Apraksts

Lieguma galvenâ vèrtîba ir ìeoloìiskâ daudzveidîba:

* Kalkahju ciematâ Pèterupes krastâ 60 m garumâ atsedzas augšdevona Pïaviòu svîtas kaïíakmens ieži. Dabiskâ atsegumâ devona kaïíakmens Igaunijâ sastopams tikai Pèterupes krastos.

* Karisèdi parkâ 10 m garumâ atsedzas Amatas svîtas baltie un dzeltenîgi baltie smilšakmeòi.

* Karisèdi atseguma apakšdaïâ atrodas ala ar avotu, no kuras saskaòâ ar nostâstiem kâdreiz sâkusies pazemes eja uz Koivalinnas pilskalnu.

* Kolgas smilšakmens atsegumi atrodas 150 m lejteces virzienâ no Karisçdi tilta. Tâ ir 8 m augsta un 10 m plata krauja.

* Jirimè (Jürimäe) smilšakmens atsegumi atrodas 500 m lejteces virzienâ no Karisèdi tilta. Tâ ir 8 m augsta un 30 m plata krauja.

*Smilšakmens un kaïíakmens sienas, nogruvumi, palieòu pïavas un meži nodrošina augšanas vietas daudziem aizsargâjamo augu sugâm. Liegumâ aug 221 veida sèklaugu, tostarp 16 veidu orhidejas, Eiropas segliòš, parastâ zalktene, vârpu septiòvîre, 73 veidi sûnu un 16 veidu íèrpju.

*Karisèdi parkâ aug apmçram 300 gadus vecs ozols, kura augstums ir 23 m, stumbra apkârtmèrs ir 4,4 m.

Pèterupes Ainavu Liegums / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Pèterupes Ainavu Liegums", apmeklēja arī