Paganamâ Ainavu Liegums Krabi Tuvumâ

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Paganamâ Ainavu Liegums Krabi Tuvumâ / Apraksts

Paganamâ ainavu liegums atrodas pagastâ, uz dienvidrietumiem no Krabi ciemata, tieši pie Latvijas robežas. Lieguma platîba ir 1107 ha. Lieguma galvenâs vèrtîbas ir Kornetu ezeru virkne ar tos savienojošo strautu, ìeoloìiski interesantâ un leìendâm apvîtâ Paganamâ, izteiksmîgas gravas un labi saglabâjusies kultûras ainava ar skaistâm skatu vietâm Tseamè un Kerekutsi apkârtnè.
Paganamâ ieguvusi savu nosaukumu no purvainâm vietâm, kas radušâs kontinentâlâ ledus atkâpšanâs rezultâtâ zem morçnas nonâkušo ledus krâvumu kušanas iedobès. Igauniski tâs tiek dèvètas par pagânu pèdâm. No Paganamâ esošâ skatu toròa paveras skats uz ezeru virkni un apkârtèjo ainavu. Liegumâ atrodas dabas mâcîbu taka, pa kuru var doties pârgâjienâ ar kâjâm vai velosipçdu. Par liegumu izdots informatîvs buklets.

Paganamâ Ainavu Liegums Krabi Tuvumâ / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām