Pihajè (pühajõe) Sacelšanâs Piemineklis Harjumè (harjumäe) Ciematâ

Võrumaa

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Pihajè (pühajõe) Sacelšanâs Piemineklis Harjumè (harjumäe) Ciematâ / Apraksts

1640. gadâ Semerpalu muižnieks lîdzâs dažus gadus iepriekš pabeigtajâm graudu dzirnavâm uzbûvçja uz Vehandu upes jaunu kokzâìètavu. Laika apstâkïi šajâ gadâ bija ïoti smagi, arî 1642. gada pavasaros nesolîja neko labu. Draudèja ražas iznîkšana jau otro gadu pèc kârtas.
30. aprîlî pie muižnieka Oma ieradâs 60 zemnieki, kuru skaitâ bija arî vîri no tâlînâkâm vietâm. Viòi solîja gaidît vçl astoòas dienas un, ja šajâ laikâ nekas neuzlabosies, bûs skaidrs, ka Vehandu, kas tika dèvèta arî par svèto upi, ir sakaitinâjusi dzirnavu un dambja bûvèšana un ûdens uzpludinâšana. Muižkungs nepadevâs un arî laika apstâkïi neuzlabojâs.
1642. gada 8. jûlijâ zemnieki iebruka dzirnavâs, nodedzinâja tâs un iznîcinâja dambi. Tâ mèríis bija nomierinât svèto upi, kas tika uzskatîta par Pèrkona dzîvesvietu.
Sacelšanâs tika apspiesta ar karaspèka palîdzîbu un zemnieki tika stingri sodîti. Pihajè nemieri bija igauòu pèdèjais mçìinâjums aizsargât savu tautas ticîbu atklâtâ cîòâ.
Sacelšanâs 330. gadadienâ 1972. gadâ Harjumèç tika atklâts piemineklis. Akmenî iekalts teksts: Pihajè sacelšanâs 1642.

Pihajè (pühajõe) Sacelšanâs Piemineklis Harjumè (harjumäe) Ciematâ / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām