Piusas Upes Senlejas Ainavu Liegums

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Piusas Upes Senlejas Ainavu Liegums / Apraksts

Piusa upes senlejas ainavu liegums galvenokârt atrodas Meremç un Vastselînas pagastâ, daïa atrodas Pelvas apriòía Oravas pagastâ. Liegums izveidots Piusas upes senlejas un tâs krastos esošo vareno devona smilšakmens atsegumu aizsardzîbai. Upes senleja ir lîdz 35m dziïa un vidçji 300 m plata. Senleju veido smilšakmens, vietâm senlejas malas ir ïoti kraujas. Upes ûdens enerìija ir agrâk izmantota 11 dzirnavâs. Lîdz šodienai ir saglabâjušâs Kelbas, Tammes un Veike-Hermas dzirnavu çkas un daïçji arî iekârtas.
Lieguma lielâkâ vçrtîba ir 12 devona smilšakmens atsegumi, t.s. mûri, ar augstumu 6-20 m un garumu 20-150 m. Atsegumiem ir arî liela kultûrvçsturiska nozîmç - ar tiem saistîtas daudzas teikas un ticçjumi. Pârgâjienu taka pa Piusas upes senleju ir 15 km gara un par to ir izdots informatîvs buklets.

Piusas Upes Senlejas Ainavu Liegums / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Piusas Upes Senlejas Ainavu Liegums", apmeklēja arī