Reuges (rõuge) Marijas Baznîca

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Reuges (rõuge) Marijas Baznîca / Apraksts

Pirmâ akmens baznîca Reugç tika uzbûvçta 16. gadsimtâ uz muižnieka Kursela rçíina, kas piešíîra baznîcai arî zemi. Ap baznîcu veidojâs saviesîgâ dzîve - šeit tika uzbûvçta skola, krogs, veikals un aptieka, kurâ strâdâja ârsts, tuvumâ atradâs kapsçta. Pirmais skolotâjs bija Kristjers Henrici (Cristiern Henrici, 1626.-1627.), otrais Kaspars Lesiass (Kaspar Lessias, 1633.-1657.). 1730. gadâ Ziemeïu karâ bojâ gâjušâs baznîcas vietâ tika uzbûvçta jauna baznîca.
1730. gada 15. augustâ baznîca tika iesvçtîta par godu Jaunavai Marijai. 1854. gadâ baznîca ieguva savas çrìeles (iepriekšçjâs bija iznomâtas 1836. gadâ) un R. fon Mîlena (R. von Mühlen) altârgleznu "Kristus pie krusta". 1860. gadâ tika veikts pamatîgs baznîcas çkas remonts. Tik paaugstinâtas sienas un baznîca tika pârklâta ar velvçm. Remonti ir veikti arî vçlâk, svarîgâkais un pamatîgâkais 1924. gadâ. 1930. gadâ baznîca ieguva brâïu Krîsu uzbûvçtas jaunas çrìeles ar 31reìistru. Çrìeïu meistari brâïi Krîsas cçlušies no Kokemç (Kokemäe) ciemata Reuges apkaimç.
Pirmais igauòu mâcîtâjs bija Rudolfs Gotfrîd Kallass (Rudolf Gottfried Kallas, 1886.-1901.). Mâcîtâja Valtera Viksa laikâ (1922.-1936.) tika atjaunots sagrautais pastorâts un atklâts piemineklis Brîvîbas cîòâm.

Reuges (rõuge) Marijas Baznîca / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Reuges (rõuge) Marijas Baznîca", apmeklēja arī