Tekoša Ûdens Darbinâtie Sûkòi Tindioru Gravâ

Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Tekoša Ûdens Darbinâtie Sûkòi Tindioru Gravâ / Apraksts

Tekoša ûdens darbinâto sûkni, lai apgâdâtu savu sçtu ar ûdeni, uzkonstruçja un uzbûvçja Frîdrihs Johansons (Friedrich Johanson). Sûknis strâdâ kopš 1939. gada un iedzen 30 metru augstumâ esošajâ ûdens tvertnç 5m³ ûdens diennaktî.
Šâds sûknis ir ierîce, kurâ hidrauliskais trieciens tiek izmantots ûdens lîmeòa paaugstinâšanai. Par hidraulisko triecienu dçvç âtruma straujas maiòas izraisîtas spiediena izmaiòas caurulçs. Ierîce sastâv no padeves caurulçm, darba kameras, gaisa katla un spiediena caurulçm. Pçc savas konstrukcijas tâ ir vienkârša un strâdâ automâtiski. Sûknim nav nepieciešama apkope, tas strâdâ ilgi un droši. Sûknis var sûknçt ûdeni vairâk nekâ 50m augstumâ. Tas ir piemçrots lietošanai tur, kur esošâs ûdens rezerves ievçrojami pârsniedz vajadzîbas un ierîci iespçjams novietot zemâk par apakšçjas tilpnes (avota) lîmeni.
Otru Tindioru esošo sûkni ar diviem trieciena vârstiem konstruçja un uzbûvçja Jiri Johansons (Jüri Johanson) 2002. gadâ.

Tekoša Ûdens Darbinâtie Sûkòi Tindioru Gravâ / Galerija

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Tekoša Ûdens Darbinâtie Sûkòi Tindioru Gravâ", apmeklēja arī