Võru Maakond

Võru, Võrumaa

score

-

Be the first to review this company Write a review

Võru, Võrumaa

Võru, Võrumaa

Sūtīt e-pastu

Võru Maakond / Apraksts

Verumâ ir rajons, kur var pabût vienatnç ar dabu. Tâ šeit ir pârsteidzoši daudzveidîga un civilizâcijas neskarta, ceïojot var nokïût vietâs, kur liekas, pirms Jums neviens vçl kâju nav spçris.
Verumâ ziemeïu daïa ir lîdzena - plaši lauki, ganîbas, veci muižu parki ar daudzveidîgâm koku sugâm, Tamula un Vagula ezeri. Šeit cauri vijas arî Igaunijas garâkâ upe Vehandu. Verumâ rietumos apvidus atkal kïûst paugurainâks un pârsteidz ar neparastiem kupolveida pauguriem Kaikâ, Karulas nacionâlajâ parkâ.
Uz dienvidu pusi Verumâ paceïas gandrîz lîdz mâkoòiem. No Baltijas augstâkâs virsotnes - Lielâ Munameìa (Olas kalna) paveras plašs skats uz mežu ieskauto "kalnu Igauniju" ar stâvâm gravâm, dziïiem un dzidriem ezeriem. Hânjas Nacionâlajâ dabas parkâ tiek aizsargâts Igaunijâ vienreizçjais apvidus - tas šeit ir îpaši šíçršïots, ar daudziem ezeriem, lielâkajâm absolûtajâm un relatîvajâm augstumu starpîbâm, sniega sega saglabâjas lîdz pat vçlam pavasarim. Hânjas lîkumotie ceïi aizvedîs Jûs uz vienreizçjâm, sen celtâm lauku sçtâm un ciemiem.
Austrumos, kur robeža ar Krieviju, daudz plašuma un vçrienîguma, lçzenas ielejas un iespaidîgi smilšakmens atsegumi krâèainâs Piusas upes krastos.
Verumâ droši vien nosvçrusies uz Latvijas pusi, jo visi ûdeòi ir satecçjuši uz dienvidu robežas un dienvidrietumos Ministç pa Musta, Vaidvas un Pçtri upçm caur lieliem un skaistiem mežiem aiztek uz Latviju.
Verumâ laipni gaida arî tâlos svešiniekus baudît šejienes dabas spçku un skaistumu. Tiem, kam patîk daba un pârgâjieni, ir iespçja pârbaudît savus spçkus izejot neskaitâmas apzîmçtas pârgâjienu takas, baudît gleznainus skatus no skatu toròiem un atpûsties apvidû izvietotajâs ceïinieku bûdiòâs.
Proti tikai skatîties un sajust! Aiz katra ceïa lîkuma gaidîs jauns pârsteigums, no katra paugura virsotnes - valdzinošs skats!

Sūtīt e-pastu

Write a review

Reviews

Be the first to review this company

Firma ir saistīta ar sekojošām kategorijām

Visi, kas apmeklēja "Võru Maakond", apmeklēja arī