Atslēgvārds "drupas"

Kirumpè (kirumpää) Pils Drupas

Pirmie rakstiskie avoti par Vehandu upes krastâ bijušo Tartu bîskapam piederçjušo Kirumpè pili zinâmi kopš 1322. gada, kad Lietuvas augstmanis Ìedimins to sagrâva. Pilij ir daudzreiz uzbrukts, tâ ir sagrauta un atkal atjaunota. XV gadsimta II pusè tâ izveidojâs par konventa tipa torni ar pilnu apkârtèjo mûri un priekšpagalmu....

View details

score
0.0

Sūtīt e-pastu